Wnioski

Wnioski do pobrania

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc

art. 776 kpc
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

art. 777 § 1 kpc
Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]

Wniosek egzekucyjny (formularz urzędowy)
Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o wszczęcie egzekucji - alimenty
Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego
Wniosek o wydanie zaświadczenia do funduszu
Wniosek o dokonanie doręczenia
Pełnomocnictwo do reprezentacji w postępowaniu